Auktoriserad översättning The Native Translator

Auktoriserad översättning till 30 språk ofta med leverans inom 24 timmar

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning, översättningar som accepteras av myndigheter, banker och universitet

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av texter och dokument till samtliga de språk till vilket det finns en av Kammarkollegiet auktoriserade översättare alternativt en auktoriserad översättning utförd av en översättare som är auktoriserad av en myndighet eller organisation i det land där översättningen skall användas.

Vad är en auktoriserad översättare?

Ackrediteringsprocessen och definitionen av en auktoriserad översättare skiljer sig mellan olika länder. En auktoriserad översättare är en officiellt godkänd och erkänd översättare. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar, i Norge Handelshögskolan i Bergen men i många länder som t.e.x Tyskland och Frankrike så är det domstolarna som auktoriserar översättare medan det i Spanien och Polen är utrikesdepartementet som är auktoriserande myndighet. En auktoriserad översättning är en kvalitetsgaranti och säkerställer att översättaren har den kompetens som krävs för att översättningen skall överensstämma med originaldokumentet.

Dokument som kan kräva en auktoriserad översättare: 

 • Personbevis
 • Examensbevis och betyg
 • Vigselbevis
 • Skilsmässodomar
 • Medicinska journaler
 • Identitetshandlingar
 • Finansiella dokument
 • Kontrakt och avtal
 • Pass och körkort
 • Registreringsbevis

Auktoriserad översättning som accepteras av myndigheter i andra länder

En auktoriserad översättning av ett dokument som utförts av The Native Translator accepteras av utländska myndigheter, domstolar och universitet. Vi levererar en professionell auktoriserad/certifierad eller så kallad officiell översättning utförd av en av våra lokalt ackrediterade översättare:

 • auktoriserad av justitiedepartementet i Bulgarien för översättning till bulgariska
 • certifierad av ITI i UK, ATA i USA och NAATI i Australien för översättning till engelska
 • auktoriserad av Utbildningsstyrelsen in Finland, för översättning till finska
 • auktoriserad av Cour d'Appel (hovrätt) i Frankrike, för översättning till franska
 • certifierad och legaliserad i Grekland för översättning till grekiska
 • auktoriserad av The Raad voor Rechtsbijstand för översättning till nederländska
 • auktoriserad av Handelshögskolan i Bergen för översättning till norska
 • auktoriserad av  justitiedepartementet i Polen för översättning till polska
 • certifierad och legaliserad i Portugal för översättning till portugisiska
 • auktoriserad av justitiedepartementet i Rumänien för översättning till rumänska
 • auktoriserad av det Spanska Utrikesdepartementet för översättning till spanska
 • auktoriserad av Kammarkollegiet in Sverige för översättning till svenska
 • certifierad och legaliserad i Turkiet för översättning till turkiska
 • auktoriserad av Landgericht (tingsrätt) i Tyskland för översättning till tyska
 • etc.

Auktoriserade översättningar som är utförda av The Native Translator accepteras av företag och myndigheter oavsett nivå i de flesta länder. Du kan kontakta oss på e-post dygnet runt om du behöver mer information.

Du kan beställa en auktoriserad översättning online

Ladda upp ditt dokument i vår översättningsportal, på under än en minut så har du information om både pris och förväntad leveranstid. Vi utför auktoriserad översättning av alla typer av dokument t.ex. avtal, betyg, domar, kontrakt, körkort, pass, patent, personbevis, registerdokument, vigsebevis mm.

Apostille eller legalisering

Apostille-stämpel

En apostille-stämpel är ett intyg som kan användas för att bekräfta att en namnteckning, ett sigill och/eller en stämpel på en svensk handling är äkta. I Sverige är det endast Notarius Publicus som har behörighet att  apostille stämpla dokument. Notarius Publicus utses av länsstyrelsen i varje län och finns i de flesta svenska städer. Notera att det kan krävas en apostille för att visa att originaldokumentet är äkta och då måste denna fås innan dokumentet översättas eftersom apostillen också skall översättas Haag Apostille.

En EU förordning från 2016 innebär att undantag kan göras från legalisering och apostille när det gäller officiella handlingar och bestyrkta kopior av dessa som har utfärdats av de offentliga myndigheterna i en medlemsstat och läggs fram för de offentliga myndigheterna i en annan medlemsstat.

Legalisering

En legalisering har samma funktion som en apostille. Legaliseringar görs av regeringskansliets juridiska expedition och görs när översättningen skall användas i ett land som inte erkänt Haag konventionen.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå, din kvalitetsgaranti.

Självklart får du samma snabba hantering även om du behöver en auktoriserad översättning. Normalt sett kan vi även leverera auktoriserade översättningar inom 24 timmar. Som en certifierad översättningsbyrå kan vi garantera våra kunder högsta kvalitet. Vår kvalitetscertifiering ställer krav på de procedurer vi använder i översättningsprocessen och säkrar dig att den översättning vi levererar är korrekt.

Officiella certifierade och auktoriserade översättningar i olika länder:

Argentina 


I enlighet med lag #20,305, måste alla offentliga handlingar (inklusive personliga dokument och vissa kommersiella avtal) översättas och undertecknas av en auktoriserad översättare vars sigill och underskrift måste legaliseras för varje dokument av översättarnas yrkesorganisation i deras jurisdiktion.

Belgien

I Belgien skiljer man mellan beedigad översättning och legaliserad översättning. På en beedigad översättning finns översättarens underskrift och/eller stämpel medan det på en legaliserad översättning även krävs en stämpel från den domstol vid vilken översättaren svurit ed.

Danmark


Auktoriserade översättningar är endast omedelbart giltiga som juridiska dokument om de utförts av statligt auktoriserade översättare. Det danska utrikesministeriet kan legalisera en auktoriserad översättning för ytterligare bevis för juridisk giltighet, vilket görs genom att autentisera översättarens underskrift. 
När ett dokument ska användas i tredjestat, måste det landets diplomatiska representation i Danmark legalisera dokumentet. För mer information se sidan om dansk auktoriserad översättning.

Finland

Finlands system påminner om det svenska, det är Examensnämnden för auktoriserade translatorer som verkar i samband med Utbildningsstyrelsen och ger personer rätt att verka som auktoriserad translator. För mer information se sidan om finsk auktoriserad översättning.

Frankrike

I Frankrike certifieras översättare av lokala domstolar. För mer information se sidan om Fransk auktoriserad översättning.

Grekland


Auktoriserade översättningar utförs av en advokat eller av det grekiska utrikesministeriets avdelning för översättning. Översättningar kan även göras av auktoriserade enskilda översättare, men sådana finns det ont om. För mer information se sidan om grekisk auktoriserad översättning.

Holland


Endast beedigade översättare erkända av Hollands domstol är behöriga att utföra auktoriserade översättningar av officiella handlingar som exempelvis födelseattester, vigselbevis och diplom. För mer information se sidan om holländsk auktoriserad översättning.

Indonesien 


I Indonesien är edsvurna översättare, oftast kallade certifierade eller auktoriserade översättare,  personer som avlagt en översättarexamen inom de rättsliga områden som anordnas av institutionen för lingvistik och kulturvetenskaper vid Universitetet i Indonesien (FIBUI). Efter att ha förklarats som godkända svär de sedan en ed hos guvernören av DKI Jakarta.

Italien


Både italienska domstolar och konsulat har rätt att utse officiella översättare från sökanden som genomgår en examen eller kan styrka sina språkkunskaper (vanligtvis genom en universitetsexamen). För mer information se sidan om italiensk auktoriserad översättning.

Kina

I Kina är det översättningsbyråerna som certifierar en översättning. Dvs det finns ingen myndighet som ansvarar för att kvalitetskontrollera de översättningar som skall användas i legala sammanhang. Detta bör man tänka på och ta konsekvensen av. The Translator Group där The Native Translator är en del använder sig alltid av i Europa och USA cerifierade och auktoriserade översättare för att kunna garantera kvaliten på den produkt vi levererar. The Translator Group har ett tätt samarbete med den svensk-kinesiska handelskammaren SCCA och är översättningspartner till SCCA. För mer information se sidan om kinesisk auktoriserad översättning.

Mexiko


I Mexiko fastställer vissa lokala instanser, till exempel Högsta domstolen, att ett skriftligt och muntligt prov ska klaras av för att en översättare ska erkännas som en expert eller "edsvuren" översättare. För mer information se sidan om  spansk auktoriserad översättning.

Norge


I Norge finns föreningen Statsautoriserte Translatørers Forening (Föreningen Auktoriserade Translatorer). Alla medlemmar har klarat ett krävande skriftligt och muntligt examensprov i översättning i berörda språk. Certifieringen representerar Norges högsta kvalifikation för översättningar till och från norska av specialiserade, branschspecifika texter. Översättare som har certifieringen är auktoriserade av Norges regering att sätta sin stämpel och underskrift, samt orden ”Korrekt översättning bestyrkt” på dokument som därmed utgör auktoriserade översättningar. För mer information se sidan om norsk auktoriserad översättning.

Polen


Standarder för översättning i Polen regleras av ett behörigt departement inom justitieministeriet. Alla översättare som vill tillhandahålla sådana tjänster måste klara en formell examination. För mer information se sidan om polsk auktoriserad översättning.

Ryssland

I Ryssland existerar inget system för certifiering av översättningar. Trots detta accepteras auktoriserade/certifierade översättningar gjorda inom EU som varande korrekta och har därmed status som en sådan på samma sätt som i EU. För mer information se sidan om rysk auktoriserad översättning.

Sydafrika


Översättaren måste auktoriseras av högsta domstolen och måste använda ett original (eller en edsvuren kopia av ett original) i sin fysiska närvaro såväl som källtext. Översättaren kan bara svära ed för sin egen översättning. Det finns inget krav på ytterligare vittne (till exempel en notarie) för att intyga översättningens autencitet. För mer information se sidan om engelsk auktoriserad översättning.

Spanien


Endast edsvurna översättare kan göra en auktoriserad översättning i Spanien. För att bli en edsvuren översättare måste kandidaten klara ett prov utformat av det spanska ministeriet för utrikesfrågor och utvecklingssamarbete. För mer information se sidan om spansk auktoriserad översättning.

Sverige


Kammarkollegiet är ett offentligt organ som auktoriserar tolkar och översättare. Dessa måste genomgå en sträng examination som arrangeras av organisationen. Auktoriserade översättare innehar en skyddad yrkestitel. Deras översättningar anses lagliga och bindande för alla rättsliga ändamål. För mer information se sidan om svensk auktoriserad översättning.

Turkiet

I Turkiet existerar inte begreppet certifierad översättare och dokument som skall användas i officiella sammanhang måste verifieras hos en notar. Man accepterar dock översättningar gjorda av svenska auktoriserade översättare som varande korrekta förutsatt att dessa stämplas av Notarius Publicus. För mer information se sidan om turkisk auktoriserad översättning.

Tyskland


Tyska regionala domstolar (Landgerichte) har befogenhet att utse auktoriserade översättare (beeidigte Übersetzer). För mer information se sidan om tysk auktoriserad översättning.

UK

I UK är det The Institute of Translation and Interpreting ITI som ger en översättare rätten att certifiera en översättning. ITI säkrar att översättaren inte bara har de nödvändiga språkkunskaperna men också den nödvändiga fackkunskapen. ITI kan frånta en översättare licensen om han/hon inte lever upp till den satta kvalitetsstandarden.

Ibland måste översättningar vara ”sworn” bl.a. då de skall användas till myndigheter och domstolar. Att en översättning är ”sworn” är inte en kvalitetsstämpel utan enbart en bekräftelse på att översättaren är den han/hon påstår sig att vara och att vederbörande har den nödvändiga kvalifikationen. Läs mer om engelsk auktoriserad översättning.

Ukraina

I Ukraina existerar inget system för certifiering av översättningar. Trots detta accepteras auktoriserade/certifierade översättningar gjorda inom EU som varande korrekta och har därmed status som en sådan på samma sätt som i EU. Det normala förfarandet i Ukraina är att en Notarius Publicus bekräftar översättarens kompetens med sin stämpel på dokumentet. För mer information se sidan om ukrainsk auktoriserad översättning.

USA


Det amerikanska arbetsdepartementet, Bureau of Labor Statistics, säger: "Det finns för närvarande ingen universell form av certifiering som krävs av tolkar och översättare i USA, men det finns en mängd olika tester översättare kan göra för att bevisa sin kompetens. ATA (The American Translator Association) genomför dock tester och certifierar översättare vars akkreditering accepteras i hela Amerika. För mer information se sidan om engelsk auktoriserad översättning.

Venezuela


I Venezuela har en auktoriserad eller beedigad translator (Interprete Publico) godkänts genom en examen vid inrikes- och justitiedepartementet. Alla dokument från främmande språk får endast juridiskt värde i Venezuela om de översätts av sådan auktoriserad översättare.

The Native Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt standarden ISO-17100, en standard specifikt utformad för översättningsföretag.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>