Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Avtal och villkor

Ansvarsbegränsning  

När en beställning har gjorts och ett godkännande (kvitto) har inkommit via e-post, är du bunden av villkoren i vårt affärsavtal (se nedan).  Om du avbeställer ditt översättningsprojekt efter att ha gett ditt godkännande, kan du förpliktas att betala för allt arbete som utförts.  Observera att genom att placera en order hos TNT, godkänner du villkoren i denna policy och vårt affärsavtal. 

Upphovsrätten i originaltext   

TNT accepterar beställningar från kunden baserad på insikten att förhållandet skall betraktas som konfidentiellt och får inte innehålla någon tredje part.  TNT tillåts använda icke kontrakterade översättare i vissa situationer.  I sådana fall, kommer dessa översättare att underteckna ett bindande sekretessavtal, som rör det konkreta arbete, som skall genomföras. I samtliga fall, förbinder sig kunden att hålla TNT skadeslös från anspråk om intrång av upphovsrätt och/eller rättigheter till översättning, även från alla rättsliga åtgärder, inklusive sådana som kan uppstå mellan personer, som ett resultat av innehållet i den ursprungliga texten eller översättningen. 

Avgifter och offert 

En offert från TNT är bindande och inga extra avgifter tillkommer, om inte extra tjänster har begärts av kunden efter den ursprungliga offerten. Offerter som relaterar till skannade PDF/ TIF filer bygger på antagandet att det totala antalet ord är begränsat till den högsta beräknade via området för nedladdning.    

Leverans och betalning 

Varje tid/ datum för leverans som överenskommits mellan TNT (The Native Translator) och kunden skall vara bindande endast efter att TNT har sett den fullständiga texten som ska översättas och kan vara föremål för ändringar mot bakgrund av varje ändring av beställaren. 

Full betalning måste göras till TNT innan översättningsarbetet kan påbörjas, om inte annat har överenskommits i ett separat avtal.  Vid långa uppdrag eller texter, kan TNT  samtycka till särskilda avtalsvillkor, som kan omfatta regelbundna delbetalningar. 

Upphovsrätt av översättning

Där dokument, reklam och PR-material ska användas i syfte för normal affärsverksamhet, är det accepterat som standard affärspraxis att betalning av avgiften till TNT, överför automatiskt alla rättigheter av textmaterial till kunden för all framtid. I detta inkluderas upphovsrätt och rätten att ändra i texten. TNT ska inte kunna göra anspråk på kunden när det gäller översättning, om inte annat har avtalats skriftligen.   

Sekretess och skydd av kundens dokument    

TNT får inte vid något tillfälle röja någon information som finns i kundens originalhandlingar eller översättningar till någon tredje part, utan uttryckligt tillstånd av kunden. TNT är ansvarig för säkerhetshanteringen av kundens handlingar eller översättningar, inklusive kopior, så länge dessa är i TNT:s innehav och till deras säkra överlämnande.

Annullering     

Om arbetet är beställt och därefter annulleras, skall kunden antingen betala TNT ett belopp som motsvarar proportionellt till arbetet har slutförts (lämplig andel av ursprungliga avtalade arvodet) och ett ytterligare belopp, som tas ut på grundval av tid för preliminär forskning och genomförda utredningar eller skall betala TNT ett belopp i kompensation, som skall överenskommas mellan parterna.  Arbetet, som har utförts skall vara tillgängligt för kunden efter att betalning har mottagits. 

Begränsningar i ansvarsskyldigheten

Under inga omständigheter skall TNT/Prologic Gmbh. vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdskador eller skadestånd för utebliven vinst, intäkt, information eller användning.  

Skadestånd  

Ni accepterar att försvara, gottgöra och hålla skadeslösa TNT/Prologic Gmbh, dess chefer, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav, ansvar, skador, förluster eller utgifter, inklusive rimliga advokatkostnader och kostnader, som följer av eller på något sätt har samband med din åtkomst till eller användning av våra tjänster.    

Tillämpliga lagar 

Alla frågor, som rör din access till och användning av webbplatsen, regleras av kanadensiska federala lagar eller lagarna i provinsen Obwalden. Alla juridiska ärenden eller procedurer som rör din access till eller användning av webbplatsen, skall väckas i en provinsiell eller federal domstol i Sarnen, Obwalden.  Ni och TNT/Prologic Gmbh godkänner den angivna jurisdiktion, och accepterar att jurisdiktionsort är lämplig i dessa domstolar för sådana rättsliga ärenden.

Klagomål och tvister  

Alla klagomål, som avser arbete, som utförts skall göras av klienten till TNT/Prologic Gmbh. (eller tvärtom) inom 30 dagar från dagen översättningen levererats.  

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>