Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Allmänna villkor för översättningstjänster

A Allmänt

1. Om The Translator Group/Prologic GmbH

I dessa allmänna villkor avses med The Translator Group (härefter benämnt TTG) The Native Translator, The Business Translator och The Lowcost Translator, som Kunden ingår ett uppdragsavtal med.

2. Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller alla översättningsuppdrag och/eller relaterade tjänster som avtalats mellan TTG och Kunden, om inget annat avtalats skriftligen eller föreskrivs i lag.

B Uppdrag

1. Accepterande av uppdraget

Ett uppdragsavtal ingås när Kunden godkänner det prisförslag som läggs fram av TTG med avseende på uppdraget eller när parterna träffar ett specifikt avtal. I den utsträckning som ett uppdrag påbörjas eller genomförs utan ett skriftligt avtal eller en orderbekräftelse ska relevanta delar av dessa villkor gälla. 

TTG förbehåller sig rätten att avstå från ett uppdrag om TTG anser att uppdraget innehåller kriminella inslag eller om uppdragets allmänna karaktär strider mot TTG:s uppförandekod. TTG förbehåller sig även rätten att avstå från ett uppdrag om Kunden inte uppfyller TTG:s allmänna kreditvillkor.

2. Genomförande av och grund för uppdraget

TTG:s arbete utförs noggrant och omsorgsfullt av kompetent personal och i enlighet med det uppdragsavtal som ingåtts mellan de båda parterna. TTG följer de riktlinjer för god praxis som gäller TTG:s verksamhetsområde. Om inget annat avtalas mellan TTG och Kunden tillämpar TTG de metoder och normer som är relevanta för arbetet. 

Kunden ska tillhandahålla TTG det material som TTG behöver för att kunna genomföra uppdraget i enlighet med uppdragsavtalet, och TTG ska meddela Kunden om man inte har mottagit allt material som krävs. Om nödvändigt material inte tillhandahålls av Kunden har TTG rätt till en förlängning av tidsfristen, utöver ersättning för eventuella utgifter som TTG ådragit sig. Om avsaknaden av nödvändigt material gör det mycket svårare för TTG att genomföra uppdraget, har TTG rätt att avsluta uppdraget med omedelbar verkan, varpå TTG ska ha rätt till ersättning från Kunden för det arbete som utförts fram till datumet för avslutandet samt för kostnaden för avslutandet av uppdraget och för förlorade intäkter. 

3. Leveransvillkor

Leveransvillkor avtalas i samband med varje enskilt uppdragsavtal.

4. Försenad leverans

I händelse av att leveransen från TTG blir försenad till följd av orsaker som inte inbegriper Kunden, och en sådan försening inte godtas av Kunden, ska Kunden ersättas för den försenade delen av leveransen med upp till 4 % av den försenade delen av leveransen per vecka eller högst 10 % av det totala ordervärdet. Om en leveransförsening berättigar Kunden till det maximala ersättningsbeloppet, har Kunden rätt att avsluta den försenade delen av uppdraget. Om Kunden beslutar att avsluta den försenade delen av uppdraget ska ingen ytterligare ersättning utöver den ersättning som anges häri betalas. 

Om en leveransförsening från TTG bedöms vara betydande med beaktande av uppdragets storlek och frekvens, har Kunden rätt att avsluta uppdraget med omedelbar verkan och är i förekommande fall skyldig att betala för utförda delar av uppdraget, med avdrag för den ersättning som anges häri. Inga andra sanktioner ska tillämpas till följd av en försenad leverans från TTG. 

5. Ansvar för fel eller defekter

TTG bär ansvaret för alla eventuella fel eller defekter som uppstår i samband med genomförandet av ett uppdrag som inte är obetydliga för Kunden, såvida inte felet eller defekten uppstår till följd av ett fel eller en defekt i det originalmaterial som lämnats in av Kunden eller till följd av någon annan omständighet som rör Kunden. I händelse av att fel eller defekter uppstår till följd av TTG:s arbete, ska korrigeringen av sådana fel eller defekter bekostas av TTG. 

Om Kunden har ett klagomål angående leveransen av material, ska Kunden lämna in detta klagomål inom fjorton (14) dagar från leveransdatumet. TTG förbehåller sig rätten att begära betalning enligt relevant prislista för alla ändringar som görs till följd av ett klagomål som lämnats in efter denna tidsperiod. En ändring som görs till följd av ett klagomål som lämnats in över trettio (60) dagar efter leveransen av materialet anses alltid vara ett nytt uppdrag och hanteras därefter. 

6. Konfidentialitet

Konfidentiella dokument och filer som görs tillgängliga för TTG i samband med ett uppdrag behandlas strikt konfidentiellt och utlämnas inte till någon tredje part utan Kundens godkännande, med undantag för TTG:s anställda eller auktoriserade rådgivare eller konsulter. TTG ska säkerställa att alla relevanta anställda, rådgivare och konsulter har skrivit under ett sekretessavtal med TTG med samma innebörd. Konfidentiell information omfattar inte information som är eller kommer att göras känd för allmänheten eller som når TTG på något annat sätt (utan anknytning till uppdraget).

Såvida inte Kunden skriftligen har begärt att TTG använder en specifik alternativ leveransmetod, bryter inte TTG mot konfidentialitetsklausulen ovan om uppdraget levereras till Kunden via samma leveransmetod som användes av Kunden vid leveransen av originalmaterialet och övrigt material till TTG.

7. Äganderätt och nyttjanderätt till slutprodukten

Slutprodukten som lämnas in till Kunden är Kundens egendom och kan nyttjas obehindrat av denne, förutsatt att TTG har mottagit full betalning. TTG har emellertid rätt till fritt förfogande över och nyttjande av ordlistor och översättningsminnen som skapas i samband med uppdraget.

C Pris

1. Pris för uppdraget

Priset för en översättning avtalas för varje enskilt uppdrag, beroende på antalet ord, språkkombination, komplexitet och eventuella extratjänster, såsom DTP.

2. Ändringar och tillägg

a) Om Kunden begär en ändring av det överenskomna schemat, har TTG rätt att debitera Kunden för det extra arbete som en sådan ändring innebär enligt relevant prislista. 

b) Om Kunden önskar göra någon annan ändring av uppdraget, har TTG rätt att ta ut en tilläggsavgift utöver det överenskomna priset. En sådan ändring kan till exempel vara tillägg av ytterligare villkor. Tilläggsavgiften läggs till i enlighet med relevant prislista, varpå TTG måste uppdatera de gällande leveransvillkoren och priset så att detta stämmer överens med ändringen.

3. Avslutande

Kunden har rätt att avsluta ett uppdrag före leverans, förutsatt att Kunden ersätter TTG för det arbete som utförts fram till avslutandedatumet, utöver kostnaden för avslutandet av uppdraget och förlorade intäkter. 

4. Mervärdesskatt

Det pris som anges i uppdragsavtalet eller det prisförslag som läggs fram av TTG inkluderar inte mervärdesskatt, med undantag för när det gäller privata individer. 

5. Betalningsvillkor

Prologic GmbH fakturerar Kunden när uppdraget har slutförts och en kreditvärdering har genomförts. Alla fakturor förfaller inom trettio (30) dagar från faktureringsdatumet. Räntan på försenade betalningar är 8 % per år.

Beroende på uppdragets karaktär eller kundrelationen har TTG rätt, om det så anses nödvändigt, att begära utfärdandet av en månatlig faktura eller en förskottsfaktura. När det gäller månatlig fakturering debiterar TTG för det arbete som utförts under månaden, upp till det totala priset för uppdraget.

När det gäller förskottsfakturering faktureras 30 % av det uppskattade totala priset vid tidpunkten då ordern accepteras. När ett uppdrag består av ett flertal delleveranser utfärdar TTG en förskottsfaktura endast om värdet på en eller flera av delleveranserna överstiger 5 000 euro och den uppskattade leveransperioden är över trettio (30) dagar. Fakturabeloppet beräknas då på grundval av det överenskomna eller uppskattade priset för delleveransen.

6. Försenade betalningar

TTG har rätt att avsluta uppdraget om Kunden ligger efter med betalningar av stor betydelse för TTG. TTG har också rätt att kräva ersättning från Kunden för arbete som utförts fram till datumet för uppdragets avslutande, utöver kostnaden för att avsluta uppdraget och förlorade intäkter. 

D Övriga villkor

1. Rättsliga överträdelser

TTG är skyldig att säkerställa att de tjänster som erbjuds av TTG inte gör intrång på någon annan parts rättigheter, till exempel ett patent, ett varumärkesnamn eller en upphovsrätt, förutsatt att det material som lämnas in till TTG och utgör grunden för de tjänster som erbjuds av TTG inte gör intrång på någon annan parts rättigheter, till exempel ett patent, ett varumärkesnamn eller en upphovsrätt. Kunden är skyldig att säkerställa att det material som överlämnas till TTG och den efterföljande hanteringen av sådant material inte gör intrång på någon annan parts immateriella rättigheter. Kunden ska ersätta TTG för alla eventuella anspråk som framställs av en tredje part i samband med ett uppdrag som utförs av TTG för Kundens räkning. 

2. Begränsat ansvar

Utanför dessa allmänna villkor kan inte Kunden framställa några anspråk mot TTG i samband med ett uppdrag. Kunden har inte rätt till någon ersättning för förlorad produktion, förlorade intäkter eller några andra indirekta skador, och under inga omständigheter bär TTG ansvaret för skador som uppstår i samband med betalning av ersättning till en tredje part. När det gäller leverans av ett uppdrag på elektronisk väg ska TTG inte hållas ansvarig för skador som uppstår till följd av ett så kallat datorvirus eller något annat problem som ligger utom TTG:s kontroll. Vidare friskriver sig TTG från allt ansvar för problem som uppstår till följd av att Kunden använder slutprodukten av ett uppdrag eller som har att göra med den tekniska utrustning eller programvara som Kunden eller någon annan part använder sig av. TTG:s och dess underleverantörers ansvar är begränsat till ett belopp som motsvarar det överenskomna totala värdet för uppdraget.

För att kunna utnyttja rätten till ersättning måste ett skriftligt skadeståndsanspråk skickas in till Prologic GmbH så fort som möjligt efter det att skadan har upptäckts, och högst 90 dagar efter slutförandet av uppdraget.

3. Force majeure

TTG ska inte hållas ansvarig för någon förlust som uppstår till följd av att TTG eller dess underleverantörer levererar ett uppdrag för sent på grund av oförutsedda händelser som ligger utom TTG:s eller dess underleverantörers kontroll, inklusive, men inte begränsade till, sjukdom, brand, blixtnedslag, naturkatastrofer, strejk, bojkott, branschkonflikt, krig, mobilisering av eller oväntad inkallning till militären, valutarestriktioner, otillräcklig eller bristande kraftförsörjning, telekommunikationsproblem, inklusive nätverkskommunikation, folkresning och upplopp eller någon annan jämförbar händelse eller oförutsedd statlig åtgärd. 

4. Personuppgifter

4.1 Behandling av personuppgifter

Det kan hända att dokument som skickas till TTG för behandling innehåller personuppgifter. I den utsträckning som TTG behandlar personuppgifter för Kundens räkning ska villkoren i GDPR gälla.

Som personuppgiftsansvarig är det Kundens ansvar att erhålla medgivande från de registrerade som nämns i dokument som skickas till TTG för behandling, eller att säkerställa att det finns en annan rättslig grund för behandlingen. 

4.2 Anonymisering

Vid behandling (t.ex. översättning) av dokument kan det hända att TTG – beroende på modersmålskraven – behöver överföra dokumenten till en leverantör som är baserad i ett tredje land som inte är föremål för något beslut om adekvat skydd. 

För att kunna genomföra språktjänstrelaterade behandlingar av ett dokument (t.ex. översätta innehållet) måste dokumentet vara i klartext och kan således inte vara krypterat annat än under överföringen.

Innan dokument innehållande personuppgifter skickas till TTG måste Kunden därför ta ansvar för att anonymisera personuppgifter i sådana dokument, eller på annat sätt säkerställa att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad. Detta är särskilt viktigt om dokumenten ska översättas till ett språk som tillhör ett tredje land som inte är föremål för något beslut om adekvat skydd eller om de behandlas av en infödd talare av språket för ett sådant tredje land, då det kan hända att landets lokala lagstiftning står i direkt konflikt med EU:s och/eller USA:s integritetslagstiftning.

Det kan också hända att TTG använder CAT-verktyg som lagrar innehållet i dokument (inklusive personuppgifter) i ett kundspecifikt översättningsminne. Om TTG inte får lagra personuppgifter från Kundens dokument i översättningsminnen eller andra databaser som en del av behandlingen, måste Kunden anonymisera dokumenten innan de skickas till TTG för behandling. 

4.3 Lagring

TTG lagrar Kundens projektfiler på sina filservrar i 90 dagar. Efter detta raderas de. Innehållet i översättningsminnen lagras så länge som Kunden vill att det lagras.

4.4 Ägande

Data som lagras i översättningsminnen och andra databaser och som används för behandlingen av Kundens dokument är Kundens data, och TTG behandlar dessa data i enlighet med Kundens instruktioner.

4.5 Radering

Om personuppgifter behöver raderas från översättningsminnen och andra databaser, raderar TTG antingen hela översättningsminnet och/eller databasen eller så tar TTG, i tillämpliga fall, en avgift för att filtrera ut berörda data.

5. Tillämplig lag och jurisdiktion

Tolkningen och tillämpningen av dessa allmänna villkor ska ske enligt schweizisk lagstiftning, Kanton Obwalden. 

Alla eventuella tvisteförfaranden gällande validiteten, tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska avgöras vid Kantonsgericht i Sarnen Kanton Obwalden, Schweiz.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>