Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Policies

Jämställdhet och mångfald

I The Native Translator är arbetet för jämställdhet och mångfald en viktig fråga. För oss handlar det om att på bästa sätt ta tillvara medarbetarnas kompetens. Det är en strategisk fråga som berör alla medarbetare i företaget. Skälen för att jobba med jämställdhet är många. Förmågan att dra nytta av olika erfarenheter och kunskaper gör också mångfalden till en faktor att beakta för att öka lönsamheten och säkerställa att företaget fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. För att se till att vi lever upp till såväl TNT’s övergripande mål som de formella krav som finns vad gäller jämställdhet och mångfald arbetar vi konsekvent med dessa frågor.

Vår policy

TNT har en övergripande jämställdhets- och mångfaldspolicy. Arbetet med mångfald och jämställdhet ingår i företagets strävan att vara en positiv kraft i samhället. Företagets policy är dokumenterad i ett internt policydokment som finns tillgängligt på 8 språk.

Våra mål

Jämställdhets- och mångfaldsmål för The Translator Group utgår från den  Jämställdhets- och mångfaldspolicy som företagets ledning och ägare beslutat om.

Målen är:

  • Minst 40 % av det underrepresenterade könet på chefs- och specialistpositioner
  • Könsneutrala och sakliga argument för löneskillnader
  • Ambitionen att öka mångfalden i alla grupper, på alla nivåer i företaget för att spegla kundernas sammansättning i syfte att bättre möta kundernas behov
  • Ambitionen att alla medarbetare ska ha tillräckligt mycket kunskap om och insikt i företagets syn på jämställdhet och mångfald för att kunna bemöta alla externa kunder på ett likvärdigt sätt.

Miljöpolicy

The Translator Group ansvarar för effekterna av beslut och aktiviteter som påverkar vår miljö. Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom TNT gällande vår miljöpåverkan, inklusive hantering av dessa frågor inom företaget.

TTG’s miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. TNT är medveten om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet till direkt och indirekt påverkan. Baserat på ovanstående ska vår verksamhet kännetecknas av följande grundläggande principer:

The Translator Group

  • bedriver affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv,
  • har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor,
  • i all verksamhet självklart efterlever gällande lagar och förordningar samt verkar för en positiv utveckling på detta område,
  • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet,
  • bedriver ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar,
  • tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet.

Möjligheter och risker

Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten beaktas alltid miljöaspekterna. Detta gäller i synnerhet all produkt och process utveckling.

Samspel med kunder och intressenter

I dialogen med kunden och övriga intressenter är TTG medveten om att dessa besitter stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information kring miljöfrågor, där initiativ och nytänkande uppmuntras. Företaget följer frivilliga överenskommelser, till exempel The Global Compact, FN:s miljöprogram UNEP:s finansiella initiativ samt den Internationella Handelskammarens, ICC:s, Näringslivsprogram för varaktig hållbar utveckling. Genom företagets miljöarbete ökas kundnyttan och varumärket stärks.

Förebyggande av föroreningar

TTG arbetar såväl direkt som indirekt för att minska föroreningar och skall vara CO2 neutrala. För att säkerställa detta miljökompenserast genom MyClimat.

Intern verksamhet

Genom klara och uppföljningsbara miljömål leder det interna miljöarbetet till ständiga förbättringar. Vi eftersträvar att enbart arbeta med elektroniska dokument för att minimera behovet av papper och träråvara.

Våra översättare och projektledare arbetar huvudsakligen hemifrån  för att reducera miljöpåverkan i form av resor och behov av stora uppvärmda kontors landskap. Företagets medarbetare använder kollektiva transportmedel så långt möjligt.

Miljömedvetenhet

Företaget tar tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda inser miljöfrågornas betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv. TTG’s miljöprofil bidrar till att företaget är en attraktiv arbetsgivare. En levande miljödialog är en naturlig del av vardagsarbetet och miljö är integrerat i all kompetensutveckling.

Miljökompensation

Företaget miljökompenserar genom bidrag till Myclimate.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>